JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana dat Služby
Adresy


Informace ke sběru a ochraně osobních údajů


hot-line 777 161716


Obecné


Výrobce programů:

JAPO Zlín, spol. s r. o.
Bílovice 389
687 12 Bílovice
IČO: 60701838
DIČ: CZ60701838

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy
IČO: 10564608
DIČ: CZ68010318311. Účelem zpracování

jsou činnosti spojené s vedením účetnictví a daňové evidence firem "JAPO Zlín, spol. s r. o." a "Ing. Jaroslav Pochylý" a dále zabezpečení podpory zákazníků, včetně zasílání informací 
o nových verzích programů JAPO a legislativních změnách.

2. Právním podkladem ke zpracování je:
  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na jeho žádost - článek 6, odstavec 1, písmeno b) GDPR. 

  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti - článek 6, odstavec 1, písmeno c) GDPR. 

3. Kategorie osobních údajů

tvoří údaje nezbytné pro zajištění podpory zákazníků a pro plnění povinností vyplývajících z příslušných daňových zákonů (vedení účetnictví, daňové evidence): 

  • jméno, příjmení, název firmy, adresa dle živnostenského listu, poštovní adresa (pokud je odlišná), IČO, DIČ, telefon, e-mail, sériová čísla používaných programů JAPO

4. Sběr informací

Informace získáváme výhradně při objednávce našich programů nebo služeb. Pokud zákazník program zakoupí prostřednictvím našeho prodejce, je jediným způsobem získání jeho údajů vyplněná registrační karta.

Při prohlížení těchto internetových stránek, stahování návodů nebo programů nezískáváme žádné informace.


5. Osobní údaje jsou zpracovávány 


pouze po nezbytnou dobu, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po této době jsou zlikvidovány a pokud jsou dále uchovávány, tak jen po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem (v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě). 


Pokud nám zákazník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, budou tyto zpracovávány až do doby, než svůj souhlas odvolá.

6. Zveřejnění informací třetím stranám


Jsme jedinými vlastníky shromážděných informací. Osobní údaje zákazníků nebudou z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti. Jedinou vyjímkou je poskytování informací orgánům  státní správy, pokud nás k tomu nutí
plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. daňových zákonů). 


7. Ochrana informací


Realizovali jsme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače sloužící k ukládání osobních údajů jsou zaheslovány, uchovávány v bezpečném prostředí a obsah jejich pevných disků je šifrován.

8. Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů


V Hlavním menu programu Asistent pod položkou Registrace a aktualizace může každý uživatel programů JAPO vytisknout formulář Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je možné elektronicky vyplnit a odeslat, je k dispozici také na tomto odkazu. Pokud jej podepíše a zašle na naši adresu, budeme mu v budoucnu zasílat občasník JAPO NEWS a informovat jej o změnách v legislativě a nových verzích programů JAPO. Pokud nám souhlas neudělí, nebudeme mu nic posílat a jeho údaje budeme zpracovávat jen v rozsahu nutném ke splnění právních povinností (tedy např. daňových zákonů).


9. Náš zákazník má právo
  • požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů

  • požadovat omezení jejich zpracování

  • požadovat vymazání svých osobních údajů
  • podat stížnost u dozorového orgánu

Písemné požadavky jsou vždy řádně vyřízeny v souladu s ustanoveními GDPR 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Máte právo


na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR


Máte právo


na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování objednávky či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR)Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716