JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat
Služby
Adresy


Informace pro uživatele programů JAPO


hot-line 777 161716


Noví zájemci
Uživatelé programů
Novinky pro rok 2020
Aktuální Důležitá aktualizace Mezd Profi (Antivirus C)

Nejnovější aktualizace Mezd Profi z 10. července 2020 obsahuje podporu pro vládní program Antivirus C.

Zákonem 300/2020 Sb. je zaměstnavatelům umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní měsíce červen - srpen 2020 s tím, že do něj nezahrnou vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce, u každého zaměstnance však maximálně 52253 Kč. To znamená, že část vyměřovacího základu zaměstnance, převyšující částku 52253 Kč se do vyměřovacího základu zahrne vždy. Vyměřovací základ však nelze snížit o vyměřovací základ zaměstnance, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v paragrafu 52 písmeno a) až c) zákoníku práce.

Nárok na prominutí pojistného, resp. snížení vyměřovacího základu má zaměstnavatel tehdy, pokud:

 • počet jeho pracovníků nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50
 • počet jeho zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020
 • úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců činí alespoň 90% úhrnu za březen 2020
 • odvedl pojistné, které jsou povinní platit zaměstnanci (6,5%) ve stanovené lhůtě
 • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus A a B

Uplatnit prominutí pojistného lze pouze prostřednictvím nové verze přehledu, která je k dispozici v aktualizované verzi programu Mzdy Profi. Po zadání vstupních dat přehledu (období apod.) se v roce 2020 zobrazí dotaz, jestli má být uplatněno snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění za zaměstnavatele. Pokud odpovíte ano, je možné zadat snížený vyměřovací základ a odpovídající pojistné za zaměstnavatele. Pak se vygeneruje XML soubor s novou strukturou, který lze na ePortál ČSSZ načíst. Pokud snížení vyměřovacího základu neuplatňujete, generuje se XML struktura původní.

Snížené hodnoty pojistného za zaměstnavatele je také možné vytisknout pomocí stávajících formulářů přehledu o pojistném (DOSovský i grafický v Komunikátoru). Postup je stejný jako při generování XML souboru, opět upravené hodnoty vyměřovacího základu a pojistného zadáte z klávesnice.

V evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (sestavy k odevzdání) v nabídce Sestavy pro OSSZ najdete novou tiskovou sestavu Detaily k Antiviru C. Do ní se zahrnou zaměstnanci dle vašeho výběru (všichni nebo označení) a za zvolené období se provede sumarizace vyměřovacího základu sociálního pojištění, u každého pracovníka pak jeho snížení o 52253 Kč a následný výpočet sociálního pojištění (za firmu). Kromě toho program sumarizuje i vyměřovací základy za březen 2020 a provede procentuelní porovnání se sumarizací vyměřovacích základů za zvolený měsíc. Snadno tak ověříte splnění podmíny 90%. Výsledky z této sestavy tak mohou být podkladem k odevzdání Přehledu se sníženým pojistným.

Ale pozor - program v této sestavě nekontroluje, u kterých pracovníků může být snížení pojistného uplatněno - to je na vás. Zaměstnance si vyberte (označte mezerníkem) a sestavu nechte vypočítat jen pro vybrané zaměstnance. Stejně tak musíte sami posoudit, jestli zaměstnavatel splnil výše uvedené podmínky a má na slevu pojistného dle Antiviru C nárok !!!

Ke všem uvedeným změnám jsme vydali návod, který si ve formátu PDF můžete stáhnout zde.


Aktuální Změny v instalátorech aktualiza

Od 9. června byly provedeny následující změny v instalátorech aktualizací (upgradů) programů JAPO:
 • Program Konto už není součástí kombinovaného upgrade. Vzhledem k tomu, že Ing. Kolínek vydává jeho aktualizace s velmi malou četností, byl pro něj vytvořen samostatný instalátor. Je ke stažení na všech obvyklých stránkách a také pomocí tohoto odkazu.
 • Kombinovaný upgrade umožňuje provést samostatnou aktualizaci programu Mzdy. Dříve to bylo možné pouze současně s Deníkem Profi. Tuto novinku jsme zavedli proto, že současná koronavirová doba si vyžádala mnoho aktualizací Mezd, které nemají na soubory, které využívá i Deník vliv a není proto nutné aktualizovat oba programy současně.
 • Je k dispozici nový instalátor aktualizace pro velmi staré verze Deníku, Skladu a Pokladny. Týká se verzí, které podporovaly pouze dvě sazby DPH (rok 2014 a starší). Řada uživatelů v nich má uložena svá historická data a sem tam se do nich potřebují podívat. Tento instalátor nepřidává do starých programů žádné nové funkce, pouze umožňuje jejich bezproblémvé spouštění i v roce 2020 a dalších.


Důležitá aktualizace Mezd Profi

Nejnovější aktualizace Mezd Profi pro 2. čtvrtletí 2020 obsahuje tyto novinky v souvislosti s epidemií koronaviru:
 • Automatický výpočet nároku na náhradu mezd zaměstnanců z programu Antivirus. Sestava je k dispozici v menu výkazů k odevzdání, dostupném po stisku klávesy F3 v evidenci zaměstnanců. Je potřeba zvolit mzdový klíč, na který byly ve mzdových listech účtovány náhrady mzdy za dobu epidemie koronaviru (předvolen je klíč 440). Program pak u každého pracovníka sumarizuje část mzdy na tomto klíči a dopočítá k ní zdravotní a sociální pojištění "za firmu". Součet těchto částek pak dává hodnotu náhrady, kterou firmě refunduje stát. Aktualizace z 6. května přináší úpravu zobrazení výsledků výpočtů v sestavě - nově musí být s přesností na dvě desetinná místa, přičemž druhé desetinné místo se zaokrouhluje podle třetího.
 • Automatický výpočet dorovnání zdravotního pojištění zaměstnanců z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Výpočet dorovnání se spouští stejným způsobem jako dosud, navíc se program ale ptá, jestli jde dorovnání k tíži zaměstnance (bylo už dříve) nebo zaměstnavatele (novinka). Ve druhém případě je dorovnání účtováno na nový klíč 811 a patřičným způsobem se také snižuje superhrubá mzda, aby nebyla dotčena zvýšeným zdravotním pojištěním "za firmu". Toto snížení superhrubé mzdy se zapisuje na nový klíč 812.
 • K dispozici je nový návod, který vás s použitím obou funkcí podrobně seznámí. Ke stažení je zde.
Kromě toho je v programu i tato starší oprava a řada funkčních vylepšení:
 • Opravuje funkci načtení přeplatku daně na zálohách (dostupná po stisku klávesy F4 ve mzdovém listu). Tato funkce do otevřeného mzdového listu načte přeplatek daně, vypočtený v minulém účetním roce. Bohužel ve starší verzi programu tato funkce nefungovala spolehlivě. Proto pokud jste ji použili, proveďte srovnání s formulářem Výpočet daně a daňového zvýhodnění, případně načtete hodnoty přeplatků znovu.
 • V kartě pracovníka v záložce F7 je možné v řádku "k výplatě" nastavit bankovní spojení zaměstnance i v případě, že si přeje předávání výplaty v hotovosti. Takto uložené údaje je pak možné využít při generování Přílohy k žádosti o dávky, kde lze zvolit jiný způsob výplaty dávky, než je předvolený pro mzdu. Jaké je využití této novinky? Pokud pracovník požaduje výplatu mzdy v hotovosti a vy si přesto uložíte v tabulce jeho bankovní spojení, když bude chtít poslat např. nemocenské dávky na účet, vy zvolíte tuto možnost při generování Přílohy k žádosti o dávky a program automaticky vyplní do formuláře i bankovní spojení.
 • Další novinkou je možnost zapnout si automatický přepočet mzdového listu. Pokud je tato funkce aktivní, provádí při každém odchodu ze mzdového listu nebo před jeho uzavřením kontrolní přepočítání celého mzdového listu. Může tak odhalit případné chyby a odstranit je. Zapnutí této funkce vám doporučujeme.
 • Evidence mzdových klíčů byla rozšířena o nový statistic klíč 099, na který je možné zapisovat i záporné hodnoty (jako na jediný mzdový klíč v programu). Hodnoty zapisované na tento mzdový klíč nevstupují do žádných výpočtů, můžete jej tedy použít k libovolnému účelu (pojmenovat si jej jak chcete). V případě zájmu o nový klíč přejděte v Hlavním menu programu Mzdy do Pomocných evidencí, zvolte Mzdové klíče a v nich pak stiskněte klávesu F10. Nový klíč se automaticky do evidence doplní. Pak s jej můžete jakkoliv přejmenovat.
 • Součástí aktualizace jsou mimo jiné i nové formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou i zálohovou daň platné v roce 2020. Z tohoto důvodu byla vydána také nová verze programu Komunikátor.
Aktualizaci si můžete stáhnout z tohoto odkazu, před instalací nezapomeňte ukončit všechny programy JAPO včetně Komunikátoru.Aktualizace certifikátů pro EET

V současné době postupně končí platnost certifikátů pro EET těch podnikatelů, kteří do této povinnosti spadli v rámci druhé vlny. Nový certifikát si včas vygenerujte na Daňovém portálu v sekci Elektronická evidence tržeb - Správa údajů evidence tržeb. Přímá adresa této stránky je zde:
Nový certifikát vygenerujete pod záložkou Certifikáty a následně Vstup na stránky certifikační autority pro správu certifikátů. Zobrazí se tabulka aktuálně platných certifikátů včetně data vypršení jejich platnosti. Nový certifikát si vytvoříte kleputím na tlačítko Nový certifikát v záhlaví stránky. Jakmile bude vygenerován budete si jej moci uložit do svého PC. Doporučujeme zvolit plochu Windows.

Následně je potřeba nový certifikát vložit do servisního panelu EET2. Protože jsme se u stávající verze 0.41 setkali s problémem, že si s novým certifikátem nerozuměla, doporučujeme Vám nejprve modul EET2 Mopro aktualizovat na nejnovější verzi (0.51). Přímý odkaz ke stažení aktualizace najdete zde:
Instalátor si uložte na plochu a kliknutím na jeho ikonu novou verzi modulu nainstalujte. Po skončení instalace spusťte servisní dialogové okno modulu EET2. Nový certifikát vložíte stiskem tlačítka + v pravé části okna (vedle názvu stávajícího certifikátu). Program se zeptá, kde je nový certifikát uložen, načte jej a bude po vás chtít pro kontrolu heslo k certifikátu. Tím bude aktualizace certifikátu hotova.

Pokud nemáte odvahu se do aktualizace pustit sami, zavolejte na hot-line 777161716 a my vám s tím pomůžeme (např. pomocí vzdáleného přístupu prograem TeamViewer). Nenechávejte obnovu certifikátu na poslední chvíli, jakmile skončí jeho platnost, nebude možné do EET odesílat žádné informace.Nové návody k ePortálu ČSSZ

Protože se na hot-line často setkáváme s tím, že máte nejasnosti ohledně práce s eNeschopenkami a podáváním výkazů ve formátu XML na ePortálu ČSSZ, připravili jsme nové ilustrované a velmi podrobné návody:
 • eNeschopenky na ePortálu ČSSZ vás seznámí s přihlášením na ePortál, nastavením posílání informací o pracovních neschopnostech, zjišťováním informací o PN jednotlivých pracovníků a zobrazením přehledu všech podání týkajících se PN zaměstnanců firmy.
 • Elektronické podání výkazů na ePortálu ČSSZ vás provede postupem odevzdání elektronických verzí výkazů ve formátu HTML a jejich případnou kontrolou, opravdou a tiskem na ePortálu.

Věříme, že nové návody po vás budou přínosné a ulehčí vám práci.Důležitá aktualizace Mezd Profi z 27. 1.

Od 23. ledna je k dispozici důležitá aktualizace Mezd Profi, která mimo jiné přináší úpravy v exportu dvou důležitých výkazů do formátu XML. Jedná se o Přílohu k žádosti o dávky a Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Export obou těchto formulářů jsme připravovali podle podkladů ČSSZ, bohužel na jejich straně došlo na poslední chvíli k několiks změnám, které při načítání XML souborů působily problémy.
 • Kompletně byl přepracován export "Přílohy k žádosti o dávky" do formátu XML. Nyní jej provádí přímo program Mzdy Profi (původně to dělal Komunikátor). Formát souboru byl upřesněn podle nejnovější specifikace, číslo rozhodnutí o PN bylo prodlouženo na 18 znaků. Byly odstraněny problémy s načítáním způsobu vyplácení mzdy vzniklé změnou struktury XML ze strany ČSSZ.
 • Nová verze programu Komunikátor obsahuje upravený formulář Přílohy k žádosti o dávky, ve kterém je rovněž číslo rozhodnutí o PN prodlouženo na 18 znaků.
 • Upraven byl také export do XML u nového formuláře "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti". Byl odstraněn problém s rodným číslem pracovníka, které se díky změně ve struktuře XML načítalo s chybou nebo vůbec. I tuto sestavu převádí do formátu XML přímo program Mzdy Profi.
Pokud používáte program Mzdy Profi, rozhodně vám doporučujeme stáhnout si nejnovější aktualizaci. Instalátor kombinovaného upgrade je k dispozici zde.

Aktuální Informace pro uživatele programu Konto

V poslední době se množí telefonáty uživatelů programu Konto, kteří se snaží bez úspěchu kontaktovat Ing. Kolínka (telefonicky nebo e-mailem). Přesto, že z naší firmy odešel už před několika lety, chtějí ode mě uživatelé zjistit, co s ním je.

Než zde uvedu to co vím, chtěl bych zopakovat, že Ing. Kolínek nyní provádí vývoj, prodej a podporu programu Konto jako samostatná fyzická osoba (OSVČ). Plné verze i aktualizace instaluje sám. Protože uživatelé Konta byli zvyklí si z těchto stránek stahovat aktualizace, požádal mě začátkem roku o zveřejnění upgrade pro rok 2020 a to jsem také udělal. Istalátor je zde na tomto odkazu stále k dispozici, bohužel žádnou novější aktualizaci už mi nedodal.

A nyní k aktuální situaci -
Ing. Kolínek si našel nové zaměstnání, pracuje jeko strojvůdce u společnosti Arriva. Vývoj a podpora programu Konto se tak tím u něj dostaly "na vedlejší kolej". I já mám problém jej sehnat, pokud po něm něco potřebuji. Jediným relativně spolehlivým způsobem, jak jej kontaktovat, je i pro mě jeho nové firemní telefonní číslo 702 216 901. Na e-maily, které mu odešlu bohužel většinou neodpovídá, i když ho o to prosím.

Je možné, že současné problémy jsou způsobeny dobou dovolených a jeho přetížeností v zaměstnání. Je docela pravděpodobné, že musí brát směny i za nepřítomné kolegy. Proto zkuste být trpěliví a pokud není dostupný jinak, zkuste jej kontaktovat na jeho novém čísle, to musí mít ve vlaku stále zapnuto ...

Když jsem jej naposledy viděl osobně, říkal mi, že všechny uživatele Konta informoval o své nové práci a z toho vyplývajících omezeních své dostupnosti. Protože jsem za poslední dobu získal dojem, že tomu tak není, dělám to tímto za něj.

A na závěr jeho kompletní kontaktní údaje:


Ing. Jaroslav Kolínek
687 12 Bílovice 389
IČO: 42331625
DIČ: neplátce DPH
tel: 702 216 901
e-mail: akribius68@gmail.comServisní zásahy na dálku (přes internet)

Chtěli bychom Vás na tomto místě upozornit na novou službu. Budete-li mít jakékoliv problémy, které bude nutné řešit přímo na Vašem PC, můžeme se pomocí programu TeamViewer připojit k Vašemu počítači a pracovat s ním, jako bychom seděli vedle Vás. Jedinou podmínkou je, aby Váš počítač byl připojen k internetu dostatečně rychlým způsobem (např. ADSL).

Jak se to provede? Nejprve nám samozřejmě zavoláte a domluvíme se na přesném termínu zásahu. I my totiž musíme "sedět u PC", což vzhledem k našim častým cestám k zákazníkům není vždy splněno. Vy si navíc stáhnete klepnutím na tento odkaz program TeamViewer a uložíte si jej na plochu Windows.

V určený čas se telefonicky spojíme a Vy spustíte stažený program TeamViewer. Nadiktujete nám dva údaje, které se zobrazí na Vašem displeji:
 • Vaše ID
 • Heslo
Potom dojde k propojení obou počítačů a Vy uvidíte na displeji, jak náš pracovník pracuje s Vaším počítačem. Budete-li si nadále telefonovat, může Vám komentovat, co dělá. Řešení jakéhokoliv problému je tak velmi rychlé a odpadají náklady na cestovné. Nemusíte se bát, že bychom se k Vám připojovali bez Vašeho vědomí - aby bylo propojení možné, musí být spuštěn program TeamViewer, navíc heslo, které nám diktujete je jednorázové.

Servisní zásah na dálku (pomocí programu TeamViewer) je zpoplatněn podobně, jako zásah na místě u zákazníka. Odpadá samozřejmě cestovné.
Aktuální upgrade


A k t u á l n í   v e r z e
n a š i c h   p r o g r a m ů
m a j í   u z á v ě r k u
 


7.
srpna 2020Upgrade zdarma


Pokud v některém z našich programů postrádáte funkci nebo sestavu, kterou by podle Vašeho názoru použili i ostatní uživatelé, nenechávejte si tuto informaci pro sebe! Rádi program upravíme a vylepšíme.
Každý uživatel, jehož nápad bude realizován, dostane čtvrtletní upgrade obsahující jeho nápad zdarma


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716