JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Mzdách Profi v roce 2022


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální Podrobné návody k novým funkcím v programu

4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2022 - 30.11.2022)
 • verze 4.0 ... uzávěrka 1. září 2022
 • novinky v přípravě

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2022 - 31.8.2022)
 • verze 3.0 ... uzávěrka 1. června 2022
 • novinky v přípravě
Aktuální 2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2022 - 31.5.2022)
 • verze 2.3 ... uzávěrka 12. května 2022
 • úprava tisku výplatní pásky v programu Komunikátor
 • verze 2.1 ... uzávěrka 2. května 2022
 • export tiskových sestav z náhledového okna Mezd Profi (netýká se sestav z Komunikátoru) byl upraven. Automaticky je přednastaveno kódování češtiny kompatibilní s Windows, název exportovaného souboru pak odpovídá předvolenému názvu u příslušné tiskové sestavy
 • verze 2.1 ... uzávěrka 13. dubna 2022
 • úprava ve výplatní pásce v textovém formátu. Do položky "srážky ze mzdy" se nově nezapočítává záloha mzdy
 • verze 2.1 ... uzávěrka 5. dubna 2022
 • nový formulář oznámení o nástupu do zaměstnání je výrazně podrobnější a obsahuje novou část, která se vyplňuje při propuštění zaměstnance. Jsou v ní obsaženy informace potřebné pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • přehled o pojistném pro OSSZ byl změněn, nově se stále odevzdává vzor 2021 "s izolačkou"
 • evidence druhů činností nově obsahuje legislativní rámec pro výpočet mzdy u dané činnosti. Uvádí se zde podmínky pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daňová tabulka pro výpočet daně z příjmu
 • v ovládacím panelu, nastavení mzdových výpočtů, nastavení zaokrouhlování je nově možné nastavit zaokrouhlování základu daně při výpočtu čisté průměrné měsíční mzdy
 • v kartě pracovníka je v případě volby druhu činnosti DPP možné zadat výši ročního hodinového úvazku DPP (např. 300 hodin)
 • v uzavřeném mzdovém listu je po stisku klávesy F10 dostupný přepracovaný výpočet čisté průměrné měsíční mzdy, který nově obsahuje i zvláštní způsob výpočtu pro DPP
 • drobná úprava se týká výpočtu řádku 31 na formuláři výpočet daně a daňového zvýhodnění a jeho ukládání do karty pracovníka. Informace o provedené uzávěrce daně se odtud načítá do vyúčtování daně z příjmů
 • při automatickém načtení údajů do vyúčtování daně z příjmů se informace o provedeném výpočtu daně a daňového zvýhodnění se načte z karty pracovníka. Nově se detailně rozlišuje přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu
 • upravena byla i funkce načtení doplatku ze zúčtování do mzdového listu, kterou spustíte po stisku klávesy F4. Nejprve zkontroluje mzdový list a pokud zde najde klíče 800 - 804 (předchozí zápis výsledků ze zúčtování), smaže je. Potom automaticky vloží na klíč 800 doplatek ze zúčtování daně (kladnou částku z řádku 30). Případná korekce, pokud je částka menší než minimální možná vyplácená hodnota je na obsluze
 • verze 2.0 ... uzávěrka 1. března 2022
 • roční přehled mzdových listů za firmu je nově možné sestavit pro zálohovou daň, srážkovou daň nebo bez ohledu na typ daně. V praxi to znamená, že do ročního přehledu budou sumarizováni pracovníci, kteří mají požadovaný typ daně
 • ve vyúčtování daně z příjmu se do položky počet zaměstnanců načítají pouze ti zaměstnanci, kteří mají v daném měsíci nenulový základ daně

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2021 - 28.2.2022)
 • verze 1.6 ... uzávěrka 3. března 2022
 • dorovnání zdravotního pojištění zaměstnance bylo upraveno tak, aby byl do výpočtu zahrnut i klíč 014 - počet dnů OČR kalendářní.
 • verze 1.6 ... uzávěrka 28. února 2022
 • v evidenci pracovních neschopností byl upraven seznam probíhajících PN za zvolené období. Zadat můžete datumy od - do, program pak vytiskne všechny PN, které začaly před a nebo v zadaném období a buď stále probíhají, nebo byly do konce období ukončeny
 • přiznání k dani z příjmu za rok 2021, dostupném v programu Asistent, byl upraven způsob vyplňování údajů o manželce a dětech. Ve vyplněném formuláři je možné stiskem jedné klávesy samostatně smazat údaje o manželce a údaje o dětech. Pokud ve vyplněném řádku smažete jméno a příjmení, automaticky se vymaže také rodné číslo, datum narození a počty měsíců slevy
 • verze 1.6 ... uzávěrka 22. února 2022
 • odčitatelné položky byly přejmenovány na slevy na dani
 • při vstupu do programu se automaticky zkontrolují mzdové klíče a případně se opraví
 • verze 1.6 ... uzávěrka 21. února 2022
 • nová verze programu automaticky znovu založí a naplní daňové tabulky, aby bylo zajištěno, že výpočet podle zvýšené 23% sazby bude probíhat podle zvýšeného limitu, platného v roce 2022 (155644 Kč měsíčně)
 • do evidence mzdových klíčů se automaticky doplní nový mzdový klíč 804 - doplatek na daňovém bonusu - příplatek k čisté mzdě. Doplní tak stávající mzdový klíč 803 - doplatek na daňovém bonusu - srážka z čisté mzdy. Aby se nový klíč do evidence doplnil, je nutné vstoupit do Pomocných evidencí - Evidence mzdových klíčů
 • verze 1.5 ... uzávěrka 18. února 2022
 • v evidenci pracovních neschopností je u PN s izolačkou možné z klávesnice upravit počet pracovních dnů trvání izolačky. Přístup do údajů pro tento a následující měsíc je pomocí kláves F8 a F9. To že byl počet dnů izolačky upraven ručně, je zobrazeno jak na obrazovce, tak v záznamu o PN. Do mzdového listu se samozřejmě načítá izolačka v ručně upravené výši
 • v programu Asistent je k dispozici kompletně přepracovaný nový formulář přiznání k dani z příjmu za rok 2021
 • nově je možné přiznání k dani z příjmu z Asistentu exportovat ve formátu XML a následně jej načíst na Daňový portál
 • v detailech o daňovém subjektu je možné předvolit uplatnění nákladů procentem nebo v plné výši
 • verze 1.4 ... uzávěrka 9. února 2022
 • dorovnání zdravotního pojištění zaměstnance bylo upraveno tak, aby byl do výpočtu zahrnut klíč 010 - počet dnů nemoci kalendářní. Již tak není nutné vyplňovat klíč 030. Ten se nově do výpočtu vůbec nezahrnuje
 • převod mzdových klíčů do dalšího roku obsahuje kontrolu správnosti klíčů dovolené. Klíče pro starou dovolenou ve dnech automaticky přenastaví na hodiny
 • v evidenci mzdových klíčů je pod klávesou F8 k dispozici automatická kontrola mzdových klíčů dovolené. Provede kontrolu a případnou opravu klíčů, které neodpovídají legislativě roku 2022
 • verze 1.3 ... uzávěrka 31. ledna 2022
 • byl doplněn nový klíč 073 - PPOZP - hodiny nemoci po 14 dnech. Slouží pouze k výpočtu povinného podílu a píše se na něj počet hodin nemoci od 15. dne nemoci do konce měsíce (tedy ta část, která je placena státem). Klíč se do evidence automaticky doplní, pokud vstoupíte do stejnojmenné evidence v nabídce pomocných evidencí
 • v ovládacím panelu, nastavení mzdových výpočtů, nastavení pracovních dnů je možné mezerníkem zvolit, jestli se do mzdového listu budou načítat počty pracovních dnů bez svátků, včetně svátků a nebo dle typu zaručené mzdy. Tato nová třetí varianta se řídí nastavením zaručené mzdy, jestli má pracovník plat nebo hodinovou mzdu. U platu se načítají pracovní dny včetně svátků, u hodinové mzdy bez svátků. Pokud u pracovníka není zaručená mzda nastavená, načítají se pracovní dny bez svátků. Nastavení zaručené mzdy se provádí ve druhé záložce karty pracovníka po stisku klávesy F6
 • verze 1.3 ... uzávěrka 19. ledna 2022
 • přehled o pojistném pro OSSZ s "izolačkou" se bude tisknout a elektronicky podávat i v lednu a únoru 2022
 • byl upraven výpočet průměrného čistého hodinového výdělku, který je dostupný po stisku klávesy F10 v uzavřeném mzdovém listu
 • potvrzení o výši příjmu, dostupné v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 a volbě sestav pro zaměstnance je nově možné vytvořit buď z čistého příjmu včetně daňových bonusů nebo z čistého příjmu bez případných daňových bonusů. O kterou variantu tisku se má jednat je možné zvolit při volbě tiskové sestavy
 • převod mzdových plateb do Deníku Profi a automatické vystavení příkazů k úhradě byly upraveny tak, aby platby za sociální pojištění mohly být provedeny i instituci, která se nejmenuje OSSZ (ale např. PSSZ)
 • verze 1.2 ... uzávěrka 12. ledna 2022
 • od 17. ledna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost testovat zaměstnance 2 x týdně. V návaznosti na tuto změnu jsme upravili evidenci testování na covid. Nově je do ní možné zapsat maximálně 8 testů za měsíc (původně to byly 4 testy za měsíc). Funkce je dostupná v evidenci zaměstnaců po stisku klávesy F3 (výkazy k odevzdání) a následně "výkazy pro zdravotní pojišťovny". Výsledky testů je možné zadávat přímo ve mzdových listech jednotlivých zaměstnanců po stisku klávesy F7
 • v tisku výplatných pásek a mzdových listů pomocí Komunikátoru byl upraven způsob součtování příplatků a srážek k čisté mzdě. Nyní se lépe zobrazuje čistá mzda před odečtem záloh a po něm
 • součástí instalátoru kombinovaného upgrade je i zkušební verze Komunikátoru pro rok 2022. V této verzi nejsou obsažena firemní loga ! Jedná se zatím o verzi určenou k vyzkoušení v různých edicích Windows (včetně Windows 11). Pokud se vyskytnou problémy s tiskem, je v instalátoru možnost návratu ke starší verzi Komunikátoru pro rok 2021
 • verze 1.2 ... uzávěrka 10. ledna 2022
 • byla opravena chyba v tisku zůstatku staré a nové dovolené v ročním přehledu mzdových listů - informacích o zaměstnanci. Původně se v sestavě zobrazovala i u nové dovolené v roce 2021 jednotka "dny". Aktualizovaná verze už správně uvádí jednotku "hodiny"
 • verze 1.2 ... uzávěrka 7. ledna 2022
 • vládacím panelu, v Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení pracovních dnů se nově samostatně uvádí i počty dnů placených svátků v jednotlivých měsících. K dispozici je také přepínač Ano / Ne, kterým je možné zvolit, jestli se do mzdových listů budou načítat počty pracovních dnů včetně svátků a nebo bez svátků. Toto nastavení je pak platné pro příslušnou multilicenci (vedenou firmu) a aktuální účetní rok
 • verze 1.2 ... uzávěrka 3. ledna 2022
 • nová tisková sestava v evidenci pracovních neschopností - je možné vytisknout přehled aktuálních (tedy neukončených) pracovních neschopností. Výběr je možné omezit datumovým rozmezím (od - do)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 18. prosince 2021
 • nová funkce vyhledání zaměstnanců, zařazených v určitém středisku. Po současném stisku kláves Ctrl F se program zeptá na číslo střediska a následně vyhledá a označí všechny zaměstnance, kteří jsou v něm zařazeni. Pokud zadáte číslo střediska 0, budou označeni všichni zaměstnanci. Tuto novou funkci můžete využít, pokud chcete např. tisknout mzdové listy nebo jakékoliv další sestavy odděleně pracovníkům určitých středisek firmy
 • možnost zadávat konfigurační heslo a zjišťovat instalační kód přímo v programu (v hlavním menu pod položkou Informace o programu)
 • v Ovládacím panelu jsou dostupné funkce pro převod mzdových souborů do dalšího roku. Vycházíme tím vstříc uživatelům, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou používat program Asistent
 • v třetí záložce karty pracovníka v řádcích, kde jsou uvedeny platby institucím (FÚ, OSSZ, ZP) se při každém proentrování názvu instituce aktualizují údaje o VS, KS a specifickém symbolu. Původně se to dělo jen při změně názvu instituce
 • z adresáře institucí je možné vymazat instituce s názvem OSSZ 1, OSSZ 2, ... Finanční úřad 1, Finanční úřad 2 apod. Blokovány jsou pouze OSSZ a Finanční úřad
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2021
 • automatický výpočet nároku na dovolenou
 • automatické doplnění délky dovolené v týdnech do všech karet v evidenci zaměstnanců. Předvolena je délka dovolené 4 týdny, kterou je možné v jednotlivých kartách měnit
 • nové formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech a výpočet daně a daňového zvýhodnění
 • úprava roční uzávěrky daně - program při výpočtu daně a daňového zvýhodnění automaticky zpětně upraví slevy na 2. a 3. dítě podle výše, schválené o prázdninách 2021. Do výpočtu také promítně zrušení maximální výše daňového bonusu
 • nová výše minimální mzdy a hranice pro přiznání daňového bonusu
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění
 • nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a náhrad poskytovaných po dobu nemoci
 • nové kalendáře (plánování směn, počty pracovních dnů)
 • úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na novou legislativu

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716