JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Popis změn ve Mzdách Profi v roce 2018


hot-line 777 161716


Zkušební verze
Plné verze
Upgrade
Předplacené upgrady
Popis změn v
        Deníku
Popis změn ve
        Mzdách
Popis změn ve
        SkladuTiskoviny


Na této stránce najdete položkový přehled změn v jednotlivých aktualizacích programu. Je rozdělený podle hlavních čtvrtletních (placených) aktualizací, v rámci nich jsou pak rozlišeny jednotlivé bezplatné updaty.

Aktuální 4. čtvrtletí (verze 4.0 - 4.9, uzávěrka 1.9.2018 - 30.11.2018)
 • verze 4.2 ... uzávěrka 16. října 2018
 • v aktualizačním menu Příkazů k úhradě je nově pod klávesou F4 k dispozici hromadný homebanking. Tato funkce je určená ke generování souboru homebankingu z více příkazů k úhradě, automaticky vytvořených programem Mzdy Profi. V aktualizačním menu postačí najet na kterýkoliv příkaz ze skupiny a po stisku klávesy F4 program vytvoří příslušný elektronický soubor (ABO, KPC, CSV, …). Pod klávesou F3 zůstává nadále i vytvoření jednoho souboru homebankingu pro jeden příkaz k úhradě
 • verze 4.2 ... uzávěrka 12. října 2018
 • tisk a elektronické podání ELDP se vytváří pro OSSZ, která je předvolena v kartě pracovníka
 • po stisku klávesy F4 v evidenci zaměstnanců se zobrazí přehled měsíců s informacemi o mzdových listech. Nyní se v tomto přehledu uvádí i informace o způsobu zařazení pracovníka do výpočtu povinného podílu OZP v jednotlivých měsících roku
 • verze 4.1 ... uzávěrka 4. října 2018
 • u tisku a elektronického podání Přehledu o pojistném pro OSSZ je možné nastavit název instituce, za kterou se přehled bude sestavovat. (Tuto funkci využijete v případě, když máte v programu zvlášť zavedeny místní pracoviště OSSZ v různých městech)
 • přihlášky (a odhlášky) pracovníka u OSSZ stejně jako Příloha k žádosti o dávky se vytváří pro OSSZ, která je předvolena v kartě pracovníka. Pokud jich tedy máte evidováno v adresáři institucí více, bude formulář vytvořen pro tu, která je u pracovníka uvedena
 • v aktualizačním menu evidence zaměstnanců je stiskem klávesy F7 možné změnit setřídění karet pracovníků. Cyklicky se přepíná mezi možnostmi podle rodného čísla a podle příjmení pracovníka
 • verze 4.1 ... uzávěrka 2. října 2018
 • vylepšena byla evidence docházky. Změnil se vstupní datový formulář, ve kterém se docházka eviduje. Nově obsahuje i sumarizaci dle jednotlivých typů absencí. Docházku je také možné opravovat přímo ve mzdovém listě, není kvůli tomu nutné jeho prostředí opouštět. Podrobný popis všech změn si můžete přečíst zde
 • k dispozici je i nová funkce načtení informací na klíče potřebné pro výpočet povinného podílu z docházky
 • po stisku klávesy F4 v evidenci zaměstnanců se zobrazí přehled měsíců s informacemi o mzdových listech. Nyní se v tomto přehledu uvádí i informace o denním a týdenním úvazku pracovníka v jednotlivých měsících roku. Po stisku klávesy Enter odtud můžete vstoupit do mzdového listu (jako dosud), po stisku klávesy F4 do evidence docházky (novinka)
 • v ovládacím panelu je možné nastavit parametry tisku pro tisk mzdového listu na speciální papír. Nově se zvlášť nastavují parametry tisku pro mzdový list a pro výplatní pásku
 • verze 4.1 ... uzávěrka 28. září 2018
 • funkce výpočtu povinného podílu osob se zdravotním postižením byla dále zdokonalena. Nově se sleduje úvazek a zdravotní postižení zaměstnanců až na úrovni mzdových listů, takže je možné tyto dva údaje nastavit v každém mzdovém listu jinak. Údaje v kartě pracovníka slouží jako předvolba a ukládají se do každého nového mzdového listu při jeho vytvoření (prvním vstupu)
 • ručně je možné úvazek pracovníka a formu vstupu do výpočtu povinného podílu nastavit v odblokovaném mzdovém listu po stisku klávesy F7 (nastavení).
 • správnost nastavení úvazku a formy vstupu do výpočtu povinného podílu v jednotlivých mzdových listech je možné ověřit v ročním přehledu mzdových listů. Nově se zde tyto dva údaje tisknou
 • při procházení první obrazovky karty pracovníka program kontroluje vyplnění týdenního úvazku. Pokud je nulový a denní úvazek je vyplněn, automaticky nastaví týdenní úvazek podle vzorce týdenní = denní x 5
 • tisk výplatní pásky na speciální papír byl dále rozšířen - pokud je v ovládacím panelu, nastavení výplatní pásky nastaven volitelný tisk podrobných údajů, tiskne se na ní i kompletní řádek s klíčem 100 nebo 110 ze mzdového listu
 • nově byl doplněn tisk mzdového listu na speciální papír. Forma je podobná jako v případě výplatní pásky, opět se na stranu A4 tisknou pod sebe dva formuláře. Ve mzdovém listu je zobrazeno prvních 20 statistických a 20 běžných mzdových klíčů (ve dvou sloupcích). Pod nimi je uvedena sumarizace nejdůležitějších složek mzdy. Tato forma je vhodná v případech, kdy zaměstnanci požadují detailnější informace o svých výplatách a sumarizovaná výplatní páska jim nestačí. Podrobný popis tisku na speciální papír si můžete přečíst zde.
 • verze 4.0 ... uzávěrka 14. září 2018
 • nová verze programu Komunikátor obsahuje úpravy tisku a exportu do PDF u obyčejných tiskových sestav
 • verze 4.0 ... uzávěrka 13. září 2018
 • nová funkce výpočtu povinného podílu osob se zdravotním postižením je k dispozici v aktualizačním menu evidence zaměstnanců, v nabídce dostupné po stisku klávesy F3 - Výkazy k odevzdání. Výpočet je možné provést na základě týdenního nebo denního úvazku zaměstnanců. Podle volby pak program vychází buď z počtu pracovních dnů evidovaných v programu, nebo z ručně zadaného počtu týdnů - v obou případech je dále možná volba období od - do. Podrobný popis celé problematiky je k dispozici v tomto návodu
 • zavedení výpočtu povinného podílu si vyžádalo doplnění tří nových statistických mzdových klíčů do evidence (070, 071 a 072). K jejich automatickému doplnění můžete využít funkci dostupnou po stisku klávesy F10 v aktualizačním menu evidence mzdových klíčů
 • v druhé záložce karty pracovníka (F6) v nastavení pomocných funkcí, dostupném po stisku klávesy F6, je možné zvolit jestli daný pracovník vstupuje do výpočtu povinného podílu osob se zdravotním pojištěním (a jak)
 • v aktualizačním menu evidence zaměstnanců je po stisku klávesy F10 k dispozici nová funkce automatického doplnění nových mzdových klíčů 070 a 072 do uzavřených mzdových listů. Funkce také provede kontrolu vyplnění týdenního úvazku v kartách zaměstnanců a pokud bude chybět, dopočítá jej z úvazku denního

3. čtvrtletí (verze 3.0 - 3.9, uzávěrka 1.6.2018 - 31.8.2018)
 • verze 3.3 ... uzávěrka 27. srpna 2018
 • příloha k žádosti o dávky může být nově sestavena i pro otcovskou poporodní péči
 • evidence docházky umožňuje zapsat ke kterémukoliv dni otcovskou poporodní péči
 • do evidence mzdových klíčů byl doplněn statistický klíč 036 pro otcovskou poporodní péči.
 • verze 3.1 ... uzávěrka 2. července 2018
 • v tisku a elektronickém podání "přihlášky k OSSZ" byl upraven formát rodného čísla tak, aby se číslo správně zobrazovalo i když je kratší než 11 znaků (např. neobsahuje pomlčku)
 • v evidenci zaměstnanců byl upraven tisk mzdových listů v negrafické formě (je k dispozici po stisku klávesy F3 - "výkazy k odevzdání" a po volbě položky "sestavy pro zaměstnance"). Nově neobsahuje žádné rámečky, takže při tisku pomocí Komunikátora vypadá lépe
 • verze 3.1 ... uzávěrka 29. června 2018
 • v evidenci zaměstnanců pod klávesou F3 (výkazy k odevzdání) a položkou "sestavy pro zaměstnance" je k dispozici tisk výplatní pásky na speciální samopropisovací papír. K tisku je potřeba jehličkovou tiskárnu a speciální papír o třech kopiích. První kopie výplatní pásky zůstává u zaměstnavatele. Druhá a třetí kopie vytváří "obálku", kde na druhé kopii je uvedeno pouze jméno pracovníka, zaměstnavatel a měsíc, za který je mzda vyplácena. Na třetí kopii, ke které se zaměstnanec dostane po rozlepení "obálky" je pak kompletní mzdový list. S tímto speciálním papírem jste se určitě setkali, když vám banka poslala PIN k platební kartě ...
 • výplatní pásky na speciální papír se tisknou dvě na formát A4. U tisku je možné nastavit celou řadu parametrů (horní okraj, levý okraj, počet řádků mezi první a druhou výplatní páskou, počet řádků od druhé pásky k začátku dalšího listu. Díky tomu je možné tisk napasovat na každou tiskárnu a typ papíru. Nastavení se provádí v Ovládacím panelu. Bližší informace vám v případě zájmu sdělíme na tel. 777161716
 • upraven byl také tisk běžných výplatních pásek (v negrafické formě). Byl vylepšen jejich vzhled, nastavit je možné vzdálenost mezi páskami. Opět se tisknou dvě na formát A4
 • verze 3.0 ... uzávěrka 19. června 2018
 • v evidenci zaměstnanců najdete novou tiskovou sestavu - roční mzdový list pracovníka. Obsahuje sumarizaci všech složek mzdy, které se vyskytly na jednotlivých mzdových listech v příslušném účetním roce. Tato nová sestava je vhodným podkladem při kontrole např. ze strany OSSZ. Roční mzdový list můžete sestavit pro vybraného pracovníka a určit, které mzdové listy (za které měsíce) do něj vstoupí. Sestavu můžete vytisknout po stisku klávesy F3 (výkazy k odevzdání) a následné volbě Sestav pro zaměstnance.

2. čtvrtletí (verze 2.0 - 2.9, uzávěrka 1.3.2018 - 31.5.2018)
 • verze 2.4 ... uzávěrka 29. května 2018
 • v rámci nastavení zápočtového listu (pod položkou pracovní neschopnosti) je nově možné zvolit, jestli se informace o PN bude do zápočtového listu tisknout
 • pokud je tisk PN v zápočtovém listu zakázán, formulář tištěný přímo z Mezd Profi tabulku s informacemi o PN vůbec neobsahuje. Formulář tištěný z Komunikátoru pak tuto tabulku obsahuje, ale prázdnou
 • verze 2.4 ... uzávěrka 24. května 2018
 • program Asistent při zadávání konfiguračních hesel k programu Konto nově akceptuje i starší formát platný do konce ledna 2018
 • verze 2.3 ... uzávěrka 15. května 2018
 • v Evidenci zaměstnanců, v nabídce tisku výkazů, dostupné pod klávesou F3 najdete novou nabídku Sestav k povinnostem z GDPR:
   • Souhlas s pořízením kopie občanského průkazu
   • Souhlas se zpracováním údajů uchazeče o zaměstnání
   • Souhlas se zasíláním informací
   • Informační povinnost při zpracování údajů z výběrového řízení na zaměstnance
   • Informační povinnost při zpracování mzdové agendy
 • v programu Asistent, v jeho hlavním menu pod položkou Registrace a aktualizace jsme upravili tabulku Majitel licence na program. Nově se zde uvádí i e-mail. Potože se údaje zde uvedené tisknou na objednávkách a registračních kartách, požádáme vás, abyste tuto tabulku navštívili a údaje tam aktualizovali (a doplnili i ten e-mail)
 • v návaznosti na GDPR jsme přepracovali všechny objednávkové a registrační formuláře, aby obsahovaly pouze údaje, které od vás potřebujeme
 • najdete zde také dvě nové sestavy, které se týkají ochrany citlivých dat u firmy JAPO:
   • informační povinnost ke zpracování osobních údajů vás informuje o tom, jaká data o uživatelích programů JAPO sbíráme a k čemu je používáme
   • souhlas ze zpracováním osobních údajů vytiskněte, podepište a pošlete nám jej. Pokud to uděláte, budeme vás moci v budoucnu informovat o legislativních změnách a nových verzích pomocí občasníku JAPO NEWS. Pokud nám svůj souhlas nepošlete, žádné informace vám posílat nebudeme a vaše údaje budeme zpracovávat jen v rozsahu nutném dle daňových zákonů
 • verze 2.2 ... uzávěrka 25. dubna 2018
 • v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací je možné nastavit částečnou nebo úplnou anonymizaci citlivých údajů. Pokud je zvolena, jsou skryty údaje jako rodné číslo, jméno, příjmení, adresa, datum narození apod. Při úplné anonymizaci jsou tyto údaje nahrazeny hvězdičkami, při částečné anonymizaci je viditelné první písmeno každého údaje. Citlivé údaje jsou skryty jak na obrazovce, tak v tiskových sestavách
 • program také automaticky vytváří záznam o všech provedených tiscích. Aby bylo možné sledovat nakládání s citlivými osobními údaji, automaticky se vytváří záznam práce, který si kdykoliv můžete zobrazit v Pomocných evidencích programu. U každé akce je zapsáno, kdy (datum a čas) byla provedena a o co šlo (název tiskové sestavy). Ukládají se názvy sestav tištěných přímo z Mezd, pomocí Komunikátoru a také exportovaných ve formátu XML
 • tyto nové funkce, týkající se GDPR, jsou obsaženy v nové variantě programu označené písmenem C. Na ni může být rozšířena varianta B (tedy Mzdy obsahující evidenci pracovních neschopností). Pokud má uživatel Mezd A (bez evidence PN) zájem o balíček funkcí k GDPR, musí si současně rozšířit Mzdy i o evidenci PN
 • verze 2.1 ... uzávěrka 15. března 2018
 • byl upraven tisk obou formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech a to jak ve verzi grafické (z Komunikátoru), tak tištěné přímo z Mezd. Nově se dole pod formulářem v kolonce "vystavil" uvádí údaje z Ovládacího panelu, nastavení tiskových sestav (podobně jako u jiných sestav). Původně sem šly údaje z Informací o daňovém subjektu
 • verze 2.1 ... uzávěrka 13. března 2018
 • karta pracovníka nově obsahuje dvě záložky s platbami za pracovníka. Je tak možné zapsat 20 plateb (místo dřívějších 10). Přibyla také řada kontrol a přímo v tabulce s platbami jsou zobrazeny i předepsané platby
 • v návaznosti na předchozí novinku byly upraveny tyto funkce: automatické načtení plateb z karty pracovníka do mzdového předpisu, automatické vystavení příkazů k úhradě, převod mzdových plateb do Deníku Profi a tisk karty pracovníka
 • z bezpečnostních důvodů se změnil formát konfiguračních hesel a instalačních kódů. Původní konfigurační hesla, vydaná před 12. březnem tak již není možné použít, pokud je potřebujete, zažádejte si o nové
 • verze 2.0 ... uzávěrka 7. března 2018
 • pokud je pracovníkovi vedena evidence docházky, jsou do ní automaticky ukládány informace o pracovních neschopnostech. Děje se tak v okamžiku načtení PN do mzdového listu
 • informace o PN automaticky vložené do docházky není možné z klávesnice upravovat ani na tyto dny zapsat jinou událost
 • do docházky se samozřejmě vkládají informace o celé délce PN (až do data jejího konce), problém není ani více PN v jednom měsíci nebo odpracovaná část směny v prvním dni PN
 • pokud jsou do záznamu o PN načteny směny z evidence docházky (klávesou F4), není možné je v evidenci docházky upravovat - jsou blokovány
 • nově je možné pomocí klávesy F9 smazat celou druhou obrazovku záznamu o PN (rozpis směn)
 • verze 2.0 ... uzávěrka 3. března 2018
 • nová evidence pracovních neschopností nově hlídá i období, kdy placení náhrad přejde na ČSSZ
 • při vstupu do mzdového listu program kontroluje, jestli v daném měsíci měl pracovník PN. Pokud ano, zobrazí upozornění, aby obsluha načetla PN do mzdového listu. Upozornění dále rozlišuje, jestli se jedná o PN placenou (v období prvních 14 dnů) nebo neplacenou (od 15. dne nemoci)
 • při načtení PN do mzdového listu program zjistí, jestli se bude načítat PN placená či neplacená. Pokud bude placená, zobrazí se dotaz na průměr, který je následně nutné potvrdit. V případě neplacené PN se půroměr nezobrazuje, do mzdového listu se načte pouze počet kalendářních dnů nemoci
 • při zápisu PN do mzdového listu si program vytváří virtuální kalendář daného měsíce, do kterého si ukládá informace o délce jednotlivých PN (pokud je jich víc). Když zjistí, že se PN překrývají (což by se nemělo stát), zobrazí upozornění a graficky znázorní, v jakém období měsíce k překryvu dochází. Obsluha je vyzvána, aby PN v evidenci zkontrolovala a pokud najde chybu, opravila ji a PN znovu do mzdového listu načetla
 • u plateb za pracovníka, definovaných v třetí záložce karty pracovníka je nově možné upravit hodnotu převedenou z minulého období
 • upraven byl tisk výplatní pásky v případě, kdy má pracovník dorovnání ZP do minimální mzdy

1. čtvrtletí (verze 1.0 - 1.9, uzávěrka 1.12.2017 - 28.2.2018)
 • verze 1.2 ... uzávěrka 1. února 2018
 • možnost sestavit roční přehled mzdových listů jen z označených (vybraných) zaměstnanců. Takto vytvořená sestava může sloužit jako podklad k výpočtu náhradního plnění
 • úprava načítání slev pracovníka do mzdového listu řeší problém, kdy se do mzdového listu sleva na pracovníka zadaná v kartě nenačetla
 • verze 1.1 ... uzávěrka 30. ledna 2018
 • v předchozím kombinovaném upgrade z 12. ledna nebyl omylem obsažen nejnovější Komunikátor s aktuálními vzory formulářů (byla tam starší loňská verze). Nový Komunikátor byl ale na našich stránkách k dispozici ve formě instalátoru plné verze. Proto jsme provedli opravu a v tomto instalátoru kombinovaného upgrade už nové formuláře opravdu jsou (Komunikátor má datum uzávěrky 12. 1.)
 • verze 1.1 ... uzávěrka 12. ledna 2018
 • nový formulář výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor 22
 • nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, vzor 26
 • nový formulář potvrzeni o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (dohody), vzor 5
 • verze 1.0 ... uzávěrka 6. prosince 2017
 • úprava v zadávání data konce PN - pokud není datum zadáváno (zůstává nulové), počítá se do počtu kalendářních dnů nemoci délka PN placené firmou (14 dnů). Jakmile je konec PN zadán dle skutečnosti, přepočítají se počty kalendářních dnů na skutečnou délku
 • verze 1.0 ... uzávěrka 1. prosince 2017
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění
 • nové výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu a náhrad poskytovaných po dobu nemoci
 • nové výše minimální mzdy, hranic pro přiznání daňového bonusu
 • nové kalendáře (plánování směn, počty pracovních dnů)
 • zásadní úpravy v tiskových sestavách v návaznosti na novou legislativu
 • upravené slevy na děti platné v roce 2018
 • úprava ve výpočtu daně a daňového zvýhodnění v souvislosti s opožděným schválením slev na děti v roce 2017 (slevy platí zpětně a jejich plná výše se projeví až v ročním zúčtování)
 • úpravy v evidenci pracovních neschopností - nové kontroly, automatický výpočet počtu kalendářních dnů nemoci, přepracované zadávání plánovaných směn nově zobrazuje i identifikaci dne v týdnu
 • pokud pracovník uplatňuje slevu jen na jedno dítě, je možné nastavit, ve kterých měsících se bude sleva uplatňovat a kdy ne. Díky tomu je možné, aby slevu uplatňovali oba rodiče, samozřejmě každý v jiném měsíci
 • v programu Asistent je obsažen aktualizovaný výpočet přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017 podle platné legislativy. Úpravy v designu vzoru budou provedeny po jeho zveřejnění

Změny za předchozí období Přečíst


Popis změn v programu


Podrobnější popis změn včetně instrukcí, co je třeba po instalaci nové verze udělat, najdete přímo v hlavním menu programu. Jakmile dokončíte instalaci, spusťte program a přejděte do hlavního menu. Tam pod položkou informace o programu najdete nabídku obsahující i přehled změn. Ten si můžete pročíst na displeji nebo vytisknout.


Upgrady z internetu


Naše programy jsou pravidelně aktualizovány k datům 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12. a tyto upgrady jsou placené. Všechny změny, které jsou provedeny mezi tím, jsou zdarma a můžete si je volně stahovat z našich stránek nebo objednat na disketě. Když si tedy např. koupíte upgrade v březnu, tak si můžete volně stahovat všechny další změny až do konce května.

Při pravidelné údržbě jsou ceny za čtvrtletní upgrade velmi výhodné. Průměrná cena se pohybuje kolem 100 Kč.


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716